Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Євген Якович Хруслов : [бібліогр. покажч.] / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. - 2017Р132425
Збірник завдань з термодинаміки і статистичної фізики. Ч. 1: Термодинаміка / [уклад.: А. Г. Гах, В. Д. Ходусов, А. С. Наумовець]. - 2016В356771/1
Публікації Інституту електродинаміки Національної академії наук України : бібліогр. покажч. за 2007-2016 рр. / НАН України, Ін-т електродинаміки. - 2017Р132407
Тезисы докладов XV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 21-24 марта 2017 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики. - 2017ВА812516
Теоретична електродинаміка : підручник / [О. В. Багацька та ін.]. - 2017ВА812962
Kißlinger A.-L. Asymptotic statistical inference of scaled Bregman distances with scale connectors on finite discrete probability spaces : diss. / Anna-Lena Kißlinger. - 2017ІВ224133
Kutz A. Self-assembled structures for functional nanoparticles : diss. / Anne Kutz. - 2017ІВ224126
Білинський І. В. Електронні, діркові та екситонні стани у гетеросистемах з квантовими точками : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Білинський Ігор Васильович. - 2017РА430973
Білущак Г. І. Аналітичні та чисельні методи досліджень. Статистичні методи в OpenOffice : навч. посіб. для аспірантів усіх спец. / Г. І. Білущак. - 2017ВА813237
Блонський І. В. Ультракороткі надпотужні світлові імпульси в конденсованих середовищах : [монографія] / І. В. Блонський, В. М. Кадан. - 2017ВА813029
Богданович М. В. Математика. [2 клас] : підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. - 2017ВС62714
Богданович М. В. Математика. [3 клас] : підруч. для 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. - 2017ВС62713
Буджак Я. Енерґетичні та кінетичні властивості напівпровідникових кристалів : [монографія] / Я. Буджак, В. Чабан. - 2017ВА812966
Козицький С. В. Теоретична механіка. Задачі і приклади їх розв'язання : навч. посіб. / С. В. Козицький, О. М. Латиш, О. І. Швець. - 2016ВА813041
Колесницький О. К. Чисельні методи : навч. посіб. / О. К. Колесницький, І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра. - 2017ВА812539
Макаров С. М. Эфирная природа электричества и магнетизма : [учеб. пособие] / С. М. Макаров. - 2017ВА813072
Наконечна Т. В. Загальні та спеціальні розділи вищої математики для самостійної роботи студентів інженерних та природничо-наукових напрямків : [навч. посіб.] / Т. В. Наконечна, О. В. Нікулін. - 2016ВА813337
Нацик Л. Д. Курс высшей математики для иностранных студентов. Математический анализ : учеб. пособие / Л. Д. Нацик, Е. И. Тарапова, А. Л. Вишневецкий. - 2016ВА813182
Подлєсний С. В. Теоретична механіка. Динаміка : самост. та індивід. робота студентів : навч. посіб. для студентів техн. спец. / С. В. Подлєсний, Ю. О. Єрфорт. - 2017ВА813042
Селіванов М. Ф. Квазістатичні задачі механіки руйнування пружних та в'язкопружних тіл для моделей тріщин з зонами зчеплення : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Селіванов Михайло Федорович. - 2017РА431151
Терещенко В. В. Підвищення точності вимірювання світлових величин безперервного та імпульсного випромінення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Терещенко Валерій Володимирович. - 2017РА431160
Тимчишин В. Б. Статистичний опис систем з кулонівським типом взаємодії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Тимчишин Віталій Богданович. - 2017РА430999
Чернявський В. В. Теоретичні і методичні засади навчання фізики майбутніх фахівців морського та річкового транспорту : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Чернявський Василь Васильович. - 2017РА430936
Шарин С. В. Алгебри поліноміальних розподілів на нескінченновимірних просторах та їх застосування до числення операторів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Шарин Сергій Володимирович. - 2017РА431161

  Періодичні видання:

Прикарпатський вісник НТШ. № 1 (37): Число / ред.: Є. І. Крижанівський. - 2017Ж73616/2017/1
Компьютерная математика - 2017, № 1Ж69780/2017/1
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології - 2017, № 25Ж72935/2017/25