Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Comparative economics systems : a reader / ed. by Marshall I. Goldman. - 1971ІВ224155
Государственно-частное партнерство в инновационных системах : [сборник] / [Бажанов В. А. и др.] ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С. Н. Сильвестрова. - 2008ВА813552
Инновационное развитие. Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями : [коллектив. моногр.] / [Мильнер Б. З. и др.] ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Б. З. Мильнера. - 2010ВА813546
Инновационный менеджмент : учеб. пособие / [Аньшин В. М. и др.] ; под ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева . - 2003ВА813542
Инновационный путь развития для новой России : [монография] / РАН, Ин-т экономики, Центр соц.-экон. проблем федерализма. - 2005ВА813562
Кафедра обліку та аналізу Львівської політехніки, 2002-2017 : [іст.-довід. нарис] / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т економіки і менеджменту. - 2017ВА812829
Контроль в бюджетних установах : метод. вказівки і завдання для семінар. і практ. занять та самост. роботи студентів освіт. рівня "бакалавр" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 071 "Облік і оподаткування" / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - 2017Р132510
Корпоротивное управление инновационным развитием : [монография] / [Анискин Ю. П. и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Ю. П. Анискина. - 2007ВА813550
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Техніка пошуку роботи" для студентів напряму підготовки "Радіоелектронні апарати" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132508
Мировая экономика и международный бизнес : учеб. для студентов вузов / [В. В. Поляков и др.] ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В. В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р. К. Щенина. - 2005ВА813566
Наука и высокие технологии России на рубеже третьего тысячелетия (социально-экономические аспекты развития) : [монография] / [В. Л. Макаров и др.] ; рук. авт. кол.: акад. В. Л. Макаров, д-р экон. наук, проф. А. Е. Варшавский. - 2001ВА813545
Організація та проектування операційних систем : навч. посіб. / Р. О. Мірошник [та ін.]. - 2017ВА813533
Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XXII міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 трав. 2017 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та упр. [та ін.]. - 2017ВА813526
Проблеми та перспективи розвитку економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р. / Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т економіки та менеджменту, Каф. маркетингу. - 2017ВА813439
Проблемы эффективной интеграции научно-технологического потенциала России в мировое хозяйство : [сборник] / РАН, Ин-т экономики. - 2008ВА813555
Програма виробничої практики для студентів спеціальності 6.030508 "Фінанси і кредит" / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - 2017Р132509
Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири : монографія / [Пашко П. В. та ін.] ; за заг. ред. д. е. н., проф. П. В. Пашка, д. е. н., проф. Л. Л. Тарангул . - 2015ВА813567
Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колект. монографія / [Ільчук В. П. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ільчука Валерія Петровича. - 2017ВА813517
Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб'єктів підприємництва в системі економічної безпеки України : кол. монографія / [М. І. Балашов та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. В. Гринько. - 2017ВА812813
Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні : кол. монографія / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва. - 2017ВА813540
Україна 2030. Доктрина збалансованого розвитку / [О. Жилінська (наук. ред.) та ін.]. - 2017ВС62718
Фінансове забезпечення розвитку суб'єктів підприємництва реального сектору економіки : кол. монографія / Чернігів. нац. технол. ун-т. - 2017ВА813539
Фінансовий облік : підручник / [Я. Д. Крупка та ін.]. - 2017СО35244
Формування конкурентоспроможності підприємств Причорноморського регіону України на зовнішніх ринках в умовах міжнародних інтеграційних процесів : [монографія] / [І. Т. Кіщак та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. Т. Кіщака. - 2017ВА812831
Экономика инноваций : учеб. для студентов вузов, обучающихся в магистратуре по экон. специальностям / [Базилевич А. И. и др.] ; под ред. проф. В. Я. Горфинкеля. - 2009ВА813543
Conyngham W. J. Industrial management in the Soviet Union. The role of the CPSU in industrial decision-making, 1917-1970 / William J. Conyngham. - 1973ІВ224151
Аванесова Н. Е. Економічна безпека підприємств оборонно-промислового комплексу України в системі національної безпеки держави : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.02 / Аванесова Ніна Едуардівна. - 2017РА431233
Базилюк В. Б. Інституційно-економічні засади розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в регіонах України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Базилюк Володимир Богданович. - 2017РА431176
Білик Р. Р. Конкурентоспроможність регіонів України в системі зміцнення їх економічної безпеки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Білик Ростислав Романович. - 2017РА431263
Бовин А. А. Управление инновациями в организациях : учеб. пособие по специальности "Менеджмент организации" / А. А. Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. - 2006ВА813565
Бохонко І. В. Формування системи виявлення та уникнення втрат операційної діяльності енергопостачальних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бохонко Ірина Вадимівна. - 2017РА431350
Васильева Л. Н. Методы управления инновационной деятельностью : учеб. пособие для студентов вузов / Л. Н. Васильева, Е. А. Муравьева. - 2005ВА813553
Войтик О. Є. Удосконалення державного управління регіональним розвитком в Україні (теоретичний аспект) : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Войтик Олександра Євгенівна. - 2017РА431310
Волчанська Л. В. Формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Волчанська Людмила Валентинівна. - 2017РА431228
Волынец-Руссет Э. Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках) : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению "Коммерция" / Э. Я. Волынец-Руссет. - 1999ВА813561
Гільберг Т. Г. Фінансова поведінка : зошит-посіб. з фінанс. грамотності для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, О. А. Юхимович. - 2017ВА813446
Голиченко О. Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития : [монография] / О. Г. Голиченко. - 2006ВА813564
Гусаревич Н. В. Формування державного бюджету в системі фінансово-економічного регулювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Гусаревич Наталія Володимирівна. - 2017РА431240
Деркач Т. В. Інтеграційні механізми трансформації територіальних економічних систем: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Деркач Тетяна Вадимівна. - 2017РА431361
Евсеев В. О. Человеческие ресурсы: оценка факторов конкурентоспособности : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / В. О. Евсеев. - 2007ВА813563
Ермошина Г. П. Региональная экономика : учеб. пособие по дисциплине специализации специальности "Государственное и муниципальное управление" / Г. П. Ермошина, В. Я. Поздняков. - 2009ВА813548
Євтушенко С. В. Регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Євтушенко Світлана Валеріївна. - 2017РА431262
Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність : практикум / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула. - 2017ВА813582
Завлин П. Н. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов (современные подходы) / Завлин П. Н., Васильев А. В., Кноль А. И.. - 1995ВА813557
Іванілов О. С. Економіка підприємств автомобільного транспорту : підруч. для студентів ВНЗ / Іванілов О. С., Дмитрієв І. А., Шевченко І. Ю.. - 2017ВА813568
Кожекин Г. Я. Маркетинг предприятия : учеб. пособие / Г. Я. Кожекин, С. Г. Мисербиева. - 2004ВА813558
Козьяков С. В. Моделі та методи автоматизованого управління інформаційними процесами мотивації фахівців : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Козьяков Сергій Вікторович. - 2017РА431317
Корсун А. С. Розвиток лізингових відносин аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Корсун Альона Сергіївна. - 2017РА431227
Краснокутська Н. С. Стратегічне управління : навч. посіб. для студентів екон. спец. / Н. С. Краснокутська, І. А. Кабанець. - 2017ВА813624
Ленчук Е. Б. Инвестиционные аспекты инновационного роста: Мировой опыт и российские перспективы : [монография] / Е. Б. Ленчук, Г. А. Власкин. - 2009ВА813560
Літовченко Б. В. Гуманізація менеджменту у глобальному середовищі : монографія / Б. В. Літовченко. - 2017ВА812791
Лукичева Л. И. Управление интеллектуальным капиталом : учеб. пособие / Л. И. Лукичева. - 2007ВА813547
Маляревский Ю. Д. Финансовый учет-1 : учеб.-метод. пособие для самостоят. изучения дисциплины для иностр. студентов направления подгот. 6.030509 "Учет и аудит" / Ю. Д. Маляревский, Л. В. Безкоровайная, В. В. Ольховская. - 2016ВА813521
Мироненко К. С. Економічне оцінювання реінжинірингу бізнес-процесів на інноваційно-активних промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мироненко Крістіна Сергіївна. - 2017РА431295
Мірошниченко В. О. Фінансовий потенціал аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мірошниченко Вікторія Олександрівна. - 2017РА431211
Мусаєва І. А. Організаційний механізм державного управління фінансовим забезпеченням регіону : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Мусаєва Ірина Андріївна. - 2017РА431302
Мухсін А. Х. Формування організаційно-економічного механізму антикризового управління підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ал-Ламі Хайдер Мухсін Абдулазіз. - 2017РА431167
Новицкий Н. А. Инновационная экономика России: теоретико-методологические основы и стратегические приоритеты : [монография] / Н. А. Новицкий. - 2009ВА813556
Павліха Н. В. Трансформація системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення : монографія / Н. В. Павліха, Н. Л. Хомюк. - 2017ВА813538
Пилипенко А. А. Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: організація управління та маркетингове забезпечення : монографія / [А. А. Пилипенко, О. В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник]. - 2017ВА813575
Потравка Л. О. Трансформація аграрного сектору економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Потравка Лариса Олександрівна. - 2017РА431238
Семенюк В. О. Фінансова реструктуризація енергопостачальних корпорацій України як спосіб підвищення їх ефективності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Семенюк Віталій Олександрович. - 2017РА431282
Сиченко І. А. Професор В. Г. Бажаєв: інтелектуальна спадщина фундатора вітчизняної аграрно-економічної науки та освіти (кінець XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Сиченко Ірина Анатоліївна. - 2017РА431322
Соколов С. А. Стратегия и тактика ведения переговоров при торговле лицензиями и ноу-хау / С. А. Соколов. - 2000ВА813559
Стрижакова А. Ю. Механізми державного управління розвитком транскордонного співробітництва між Україною та країнами Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Стрижакова Анастасія Юріївна. - 2017РА431081
Судомир М. Р. Організаційно-економічний механізм зростання конкурентостійкості сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Судомир Марія Романівна. - 2017РА431204
Сухарев О. С. Экономика будущего: теория институциональных изменений (новый эволюционный подход) / О. С. Сухарев. - 2011СО35266
Титарчук І. М. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Титарчук Ірина Миколаївна, Негода Юлія Володимирівна. - 2016ВА812777
Чеберяк Ю. П. Державне регулювання ринку послуг з управління житловим фондом України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Чеберяк Юлія Петрівна. - 2017РА431079
Чернишов О. Ю. Формування системи управління економічним розвитком малого міста : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Чернишов Олександр Юрійович. - 2017РА431357
Шапиро С. А. Мотивация и стимулирование персонала / С. А. Шапиро. - 2005ВА813549
Шевчук С. М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових шкіл) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Шевчук Сергій Миколайович. - 2017РА431076
Юрченко С. О. Міжнародний туризм : навч. посіб. для студентів спец. "Туризмознавство", "Міжнародні економічні відносини" / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко. - 2016ВА813438
Ялдін І. В. Теоретичні аспекти формування стратегії розвитку металургійної галузі України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Ялдін Ігор Володимирович. - 2017РА431271
Яценко Б. І. Інноваційне управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Яценко Богдан Ігорович. - 2017РА431253

  Періодичні видання:

Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Т. 17, Вип. 299: Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку / редкол.: С. Ф. Марова (голов. ред.) [та ін.]. - 2016Ж70751:Екон./2016/17/299
Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 24: Зовнішня політика і дипломатія; традиції, тренди, досвід. - 2017Ж69678/2017/24; Ч.3
Ukraine in Figures - 2017, № 2016Ж42774/2017/2016
Дайджест цін товарів на світових ринках - 2017, № 84Ж74387/2017/84
Дайджест цін товарів на світових ринках - 2017, № 85Ж74387/2017/85
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету Серія:  : Економічні науки - 2016, № 43; Ч.1Ж70822:Ек.н./2016/43; Ч.1
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету Серія:  : Економічні науки - 2016, № 43; Ч.2Ж70822:Ек.н./2016/43; Ч.2
На всякий случай. Рынок безопасности - 2017, № 1Ж74112/2017/1
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія:  : Економіка - 2017, № 4Ж69992:Екон./2017/4
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті - 2017, № 2Ж69931/2017/2
Україна у цифрах у ... році - 2017, № 2016Ж66842/2017/2016
Часопис соціально-економічної географії - 2017, № 22Ж73238/2017/22
Энциклопедия бухгалтера и экономиста. № 13 (493): Все о правилах применения РРО. - 2017Ж70709/2017/13
Энциклопедия бухгалтера и экономиста. № 15-16 (495-496): Справочник по кадрам. - 2017Ж70709/2017/15-16
Волинец Л. Энциклопедия бухгалтера и экономиста. № 14 (494): Первичная документация в отраслях экономики (комиссионная торговля, общественное питание, гостиничный бизнес). Правила составления и образцы / Людмила Волинец. - 2017Ж70709/2017/14