Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

International scientific conference "The modern trends in the development of business social responsibility" : proc. of the conf. : May 19th, 2017 / Nova Univ., Nova school of business and economics. - 2017ІВ224566
National economic development and modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine. Vol. 1 / State univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship and innovation, Black Sea research inst. of economy and innovation. - 2017В277621/1
National economic development and modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine. Vol. 2 / State univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship and innovation, Black Sea research inst. of economy and innovation. - 2017В277621/2
Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин : колект. монографія / [О. В. Баула та ін.]. - 2017ВА816311
Економіка і організація виробництва : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою магістра за напрямом "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / [Л. О. Городецька та ін.]. - 2015ВА816256
Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств і підприємництва: проблеми та перспективи. Міжнародна науково-практична конференція, 6 травня 2017 року : [зб. матеріалів] / Запоріз. облрада [та ін.]. - 2017ВА815164
Інститут митної вартості імпортних товарів в Україні: актуальні питання та вектори розвитку : [колект.] монографія / [В. М. Мельник та ін. ; упоряд.: Л. Р. Прус, Т. В. Руда] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. І. Г. Бережнюка. - 2017ВА815991
Кліматичні фінанси : колект. монографія / [М. І. Карлін та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. - 2017ВА816324
Концептуалізація інституту уповноважених економічних операторів: проблеми забезпечення балансу безпеки та спрощення міжнародної торгівлі : [колект.] монографія / [П. В. Пашко та ін.] ; за заг. ред. І. В. Несторишена та В. А. Туржанського. - 2017ВА815992
Крайове господарське товариство "Сільський господар" у Львові, 1899-1944 / Укр. вільна акад. наук у США. - 1970ВС63596
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційна економіка" (28-29 квітня 2017 року) : [збірник]. - 2017ВА815165
Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання", 5-6 травня 2017 року : [збірник] / Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. - 2017ВА815396
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-19 травня 2017 р.) "Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки" : [збірник] / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2017CDR2120
Менеджмент якості і елементи системи управління якістю : навч. посіб. / [Г. Г. Бондаренко та ін.]. - 2017ВА815156
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів ВНЗ освітнього рівня "магістр" денної форми навчання / О. В. Щедролосєв [та ін.]. - 2017DVD792
Охорона праці в галузі : навч. посіб. / О. В. Щедролосєв [та ін.] ; під заг. ред. проф. О. В. Щедролосєва. - 2017ВА815813
Планування діяльності автотранспортного підприємства : підруч. для студентів спец. 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / М. О. Турченюк [та ін.]. - 2017ВА816327
Промисловість України - 2016: стан та перспективи розвитку : наук.-аналіт. доп. / [О. І. Амоша та ін.]. - 2017ВС63072
Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності : колект. монографія / [за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької]. - 2017ВА815803
Социокультурные факторы экономического развития : монография / [Н. И. Литвиненко и др.] ; под общ. ред. д-ра экон. наук А. Н. Пилипенко. - 2017ВА815158
Становлення і розвиток глобальних економічних відносин : зб. наук. пр. з актуал. питань екон. наук / [О. І. Вавулін та ін.]. - 2017ВА815145
Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін: еволюція та управління : монографія / [Мироненко Є. В. та ін.] ; за заг. ред. Мироненка Є. В.. - 2017ВА815382
Управління проектами: стан та перспективи : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 12-15 верес. 2017 р. / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - 2017DVD788
Sabat A. Przedsiębiorczość akademicka. Poradnik / Anna Sabat. - 2013ІС15497
Бондаренко А. І. Ризики у ціноутворенні банківських продуктів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Бондаренко Андрій Ігорович. - 2018РА432543
Брюховецька І. О. Страхування майна громадян та напрями активізації його розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Брюховецька Ірина Олександрівна. - 2018РА432544
Букреєва Д. С. Контролінг - механізм ефективного управління підприємством : монографія / Д. С. Букреєва. - 2017ВА815155
Васаженко Н. О. Формування базових компетентностей фахівців з обліку та адміністрування в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Васаженко Наталія Олексіївна. - 2018РА432517
Верхівкер Я. Г. Технологічний інжиніринг підприємств харчової галузі : навч. посіб. для ВНЗ / [Я. Г. Верхівкер, О. С. Бессараб. Т. І. Нікітчіна] ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Верхівкера Я. Г.. - 2017ВА815823
Година О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з вивчення дисципліни "1С: Бухгалтерія" / О. В. Година. - 2017DVD787
Грабовський О. І. Державна політика України у сфері соціально-економічного розвитку в контексті європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Грабовський Олександр Ігорович. - 2018РА432512
Грек М. О. Метод і моделі впливу містобудівних факторів на використання земель міст : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Грек Марія Олександрівна. - 2017РА432486
Гусак Ю.В. Організаційно-ресурсне забезпечення машинобудівного комплексу національного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гусак Юлія Володимирівна. - 2017РА432506
Дворник І. В. Формування доходів сільського населення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Дворник Інна Володимирівна. - 2018РА432527
Добрівська М. В. Розвиток біоекономіки в умовах трансформації аграрного сектору : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Добрівська Мар'яна Володимирівна. - 2018РА432516
Євтушенко В. Д. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Євтушенко Володимир Дмитрович. - 2018РА432552
Жваненко С. А. Моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку економіки курортно-рекреаційних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Жваненко Світлана Анатоліївна. - 2018РА432487
Журавльова Т. О. Страхування : навч. посіб. / Журавльова Т. О., Дем'янчук М. А.. - 2017ВА816325
Ізгородін В. А. Охорона праці на підприємстві. Практичний посібник з розробки та ведення документації / В. А. Ізгородін. - 2017ВА816108
Капіруліна С. Л. Географія. 9 клас. Україна і світове господарство : зошит для практ. робіт + дослідж. / Світлана Капіруліна. - 2017Р133133
Крижановський В. І. Вартісно-бюджетні моделі управління "за відхиленнями" будівельними проектами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крижановський Віктор Іванович. - 2018РА432533
Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. - 2017ВА816323
Кулікова Т. О. Ліквідація МТС: спроба лібералізації соціально-економічних відносин в українському селі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кулікова Тетяна Олексіївна. - 2018РА432539
Кушнір М. А. Поведінкове ціноутворення на фондовому ринку : монографія / М. А. Кушнір, Л. Г. Ліпич, І. З. Сторонянська. - 2017ВА816249
Матіщак Ю. І. Організаційно-технічна складова забезпечення розвитку підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Матіщак Юлія Іванівна. - 2018РА432491
Москаленко В. В. Прогнозування розвитку регіону як інструмент управління національною економікою : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Москаленко Валентина Володимирівна. - 2017РА432577
Москаленко К. І. Планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу національного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Москаленко Каріна Ігорівна. - 2017РА432505
Навроцький Р. Л. Економічне стимулювання запровадження екологічних інновацій у регіоні (на прикладі Рівненської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Навроцький Руслан Леонідович. - 2017РА432557
Орлова Т. В. Географія. Україна і світове господарство. 9 [клас] : зошит для практ. робіт : за нов. програмою / Т. В. Орлова. - 2017Р133120
Орлова Т. В. Географія. Україна і світове господарство. 9 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання : за новою програмою / Т. В. Орлова. - 2017ВС63212
Ортіна Г. В. Державна політика антикризового розвитку реального сектору економіки України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ортіна Ганна Володимирівна. - 2017РА432528
Охотник С. И. Управленческий учет: продвинутый уровень / С. И. Охотник, Н. М. Свичкарь. - 2017ВС63049
Паризький І. В. Державне регулювання інноваційно-технологічними змінами в національній економіці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Паризький Ігор Володимирович. - 2018РА432482
Пулянович О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Управління витратами" / О. В. Пулянович. - 2017DVD797
Русінова О. С. Управління забезпеченням розвитку промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Русінова Ольга Сергіївна. - 2017РА432503
Савченко Л. В. Економіко-математичні методи в логістиці : навч. посіб. / Л. В. Савченко, М. Ю. Григорак. - 2016ВА816320
Сушко Н. М. Гроші та кредит : навч. посіб. / Н. М. Сушко. - 2016ВА815814
Фесенко В. В. Аудит: обучающий курс. От теории к практике : [учеб. пособие] / В. В. Фесенко. - 2017ВС63152
Шаповал В. А. Економіка гірничого підприємства : навч. посіб. / В. А. Шаповал, О. В. Горпинич. - 2017ВА815160
Якимишин Л. Я. Логістична парадигма формування ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Якимишин Лілія Ярославівна. - 2017РА432556

  Періодичні видання:

Дайджест цін товарів на світових ринках - 2017, № 95Ж74387/2017/95
Комунальне господарство міст - 2017, № 138Ж68461/2017/138
Комунальне господарство міст - 2017, № 139Ж68461/2017/139
Статистичний щорічник України за ... рік - 2017, № 2016Ж68947/2017/2016
Управління розвитком - 2017, № 3-4Ж71955/2017/3-4