Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Актуальні питання внутрішньої медицини: від клінічних досліджень до клінічної практики : тези наук. доп. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2016 р., м. Дніпро / ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", ГО "Придніпр. асоц. лікарів інтерністів", Департамент охорони здоров'я Дніпропетр. облдержадмін.. - 2017ВА813090
Ангиография и рентгенэндоваскулярная хирургия торакоабдоминальных кровотечений : учебник / [Ю. В. Авдосьев и др.]. - 2015ВС62665
Використання наркотичних, психотропних речовин та їх прекурсорів у практиці сімейної медицини : навч.-метод. посіб. / [О. І. Висоцька та ін.]. - 2016СО35171/компл.CDR2069
Використання наркотичних, психотропних речовин та їх прекурсорів у практиці сімейної медицини : навч.-метод. посіб. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Укр. тренінг. центр сімейної медицини. - 2016СDR2069/компл.СО35171
Внутренняя медицина с клинической фармакологией: эндокринные болезни : учеб. пособие / [сост.: О. Ю. Бычкова и др.] ; под. ред Н. И. Яблучанского и В. Н. Савченко. - 2016ВА813333
Дитяча хірургія. Ч. 1: "Ургентна дитяча хірургія". "Новоутворення тканин у дітей" : метод. розроб. для студентів до практ. занять з дит. хірургії для 5 курсу за спец. 7.12010004 "Медична психологія" (самост., аутитор. та позааудитор. робота студентів мед. психологів V курсу ВНЗ III-IV рівня акредитації) / [проф. Погорілий В. В. та ін.] ; під заг. ред. В. В. Погорілого [та ін.]. - 2016В356636/1
Збереження та зміцнення здоров'я дітей в умовах сучасних навчальних закладів: проблеми та перспективи : монографія / [Д. О. Калиниченко та ін.] ; за заг. ред. д-ра мед. наук, проф. Калиниченко І. О.. - 2017ВА813242
Міжнародні правила охорони здоров'я (2005 р.) : [пер. з англ.] / [Всесвіт. орг. охорони здоров'я]. - 2016ВА812514
Невідкладна допомога в кардіології в практиці сімейного лікаря на догоспітальному етапі : навч. посіб. / [Долгош М. Ю. та ін.] ; за ред. проф. І. В. Чопея. - 2016ВА813401
Новоутворення щелепно-лицевої ділянки у дітей : навч. посіб. / Ткаченко П. І. [та ін.]. - 2018ВА813402
Перша долікарська допомога та критичні ситуації під час подорожей : навч.-метод. посіб. / М. Б. Гуска [та ін.]. - 2017ВА813239
Спосіб визначення чутливості бактерій до дезінфікуючих засобів : метод. рек. (74.16/283.16) / Нац. акад. мед. наук України, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи. - 2017Р132431
Тестові завдання для самопідготовки студентів до ліцензійного іспиту "Крок 1. Стоматологія" : [навч. посіб.] / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". - 2017СО35231
Фенотипи пневмоній: сучасний погляд на особливості етіології, діагностики та лікування хворих на негоспітальну пневмонію за наявності факторів ризику : навч. посіб. / Т. О. Перцева [та ін.]. - 2017ВА813079
Фізіологія харчування : метод. вказівки і завдання до виконання лаб. робіт для студентів спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 181 "Харчові технології" (ден. та заоч. форм навчання) / Центр. спілка спожив. т-в України. Львів. торг.-екон. ун-т. - 2017ВА812546
Bock C. Development of metal-free multi-step domino reactions towards complex N-containing versatile compounds : diss. / Christina Bock. - 2017ІВ224137
Gienger M. Strukturbasierte Entwicklung mono- und bivalenter Dopaminrezeptor-Antagonisten : Diss. / Marie Gienger. - 2017ІВ224135
Kreß S. Nicht-homöostatische Nahrungsaufnahme von Snackfood: Identifizierung molekularer Determinanten und funktionelle Messung der Gehirnaktivität von Ratten : Diss. / Stefanie Kreß. - 2017ІВ224132
Männel B. Synthesis of dopamine receptor ligands with aryl- and heteroarylpiperazine partial structure : diss. / Barbara Männel. - 2017ІВ224129
Nebel N. Characterization of 18F-fluorophenylazocarboxamides as selective dopamine D3 receptor ligands for PET imaging in Neurotrition : diss. / Natasha Nebel. - 2017ІВ224130
Schatz V. NFAT5 and HIF1α in local antimicrobial defense : diss. / Valentin Schatz. - 2017ІВ224131
Алтуніна Н. В. Комплексна оцінка гемодинамічних та метаболічних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу, та можливості їх медикаментозної корекції : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Алтуніна Наталія Валеріївна. - 2017РА431153
Аплевич В. М. Ефективність застосування кінезіотейпування у програмі відновлювального лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Аплевич Валерія Михайлівна. - 2017РА430910
Бартошик Н. В. Судово-медична оцінка ушкоджень на тілі та одязі, заподіяних при пострілах з нарізної вогнепальної зброї мисливськими патронами калібру 8×57 мм, що споряджені експансивними кулями : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / Бартошик Наталія Василівна. - 2017РА431129
Басюга І. О. Оптимізація лікувально-профілактичних заходів у вагітних жінок із маловоддям : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Басюга Ірина Омелянівна. - 2017РА431107
Берідзе Б. Доброякісні пухлини привушних та піднижньощелепних слинних залоз (клініка, діагностика, лікування, профілактика ускладнень) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Берідзе Бека. - 2017РА430893
Большунов С. С. Уникальные способы восстановления зрения : [как снять очки] / [С. С. Большунов]. - 2016ВА812978
Венгер О. П. Депресивні розлади у емігрантів та реемігрантів (клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості, сучасні підходи до лікування та реабілітації) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.16 / Венгер Олена Петрівна. - 2017РА431005
Гординська Ю. У подолі по-новому, або Сучасне слінгоносіння / Юлія Гординська. - 2017ВА813045
Губа Ю. В. Принципи ведення хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з урахуванням наявності соматопсихічних порушень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.27 / Губа Юлія Василівна. - 2017РА430992
Дунаєва І. П. Адипонектинемія та асоційовані фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх нутрієнтна корекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Дунаєва Інна Павлівна. - 2017РА431138
Кульчицький Д. В. Комплексна профілактика інтра- та післяопераційних ускладнень при кесаревому розтині : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Кульчицький Дмитро Вікторович. - 2017РА430903
Куплевская Л. А. Натуропатическая медицина гирудотерапия и физиология здоровья / авт.-сост.: Лидия Куплевская. - 2017ВА813404
Куприянова А. А. Лечение и очищение организма талой водой, чаем, отварами трав и другими средствами / Анна Куприянова . - 2017ВА813392
Кучер С. В. Ентеросорбційна терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у фазі загострення з клініко-лабораторними проявами ендогенної інтоксикації : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.27 / Кучер Світлана Вікторівна. - 2017РА430993
Лазарчук В. М. Ендоскопічна діагностика та малоінвазивні ендохірургічні втручання при неоплазіях товстої кишки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Лазарчук Віталій Миколайович. - 2017РА431148
Макаренко В. І. Формування фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Макаренко Володимир Іванович. - 2017РА430985
Міхеєнко О. І. Загальна теорія здоров'я : навч. посіб. / О. І. Міхеєнко. - 2017ВА813324
Напрєєнко О. К. Клінічна психофармакологія : навч. посіб. для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. / О. К. Напрєєнко, М. В. Хайтович. - 2016ВА813180
Нетлюх А. М. Хірургічне лікування хворих з розривами внутрішньочерепних артеріальних аневризм з ускладненим клінічним перебігом : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.05 / Нетлюх Андрій Михайлович. - 2017РА431157
Нефьодов О. О. Фармакологічний аналіз нейропротекції за умов експериментального алергічного енцефаломієліту : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.05 / Нефьодов Олександр Олександрович. - 2017РА431135
Никула Т. Д. Родом із Буковини : (мемуари) / Тарас Никула. - 2015ВА812753
Павленко С. М. Травматологія та ортопедія в практиці сімейного лікаря : навч.-метод. посіб. / С. М. Павленко, О. В. Пелипенко, Ю. М. Півень. - 2016ВА813403
Панишко Ю. М. Гаврило Парфентійович Ковтунович – засновник Львівської онкологічної школи / [авт.-упоряд. і ред.] Ю. М. Панишко. - 2017СО35240
Петропавловська В. О. Тактика проведення допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з надлишковою масою тіла та метаболічним синдромом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Петропавловська Вікторія Олегівна. - 2017РА430904
Пісоцька К. О. Клініко-патогенетичні особливості неврологічних розладів у пацієнтів з патологією гепатобіліарної системи : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Пісоцька Ксенія Олегівна. - 2017РА431003
Плегуца І. М. Імунологічні та гуморально-метаболічні аспекти патогенезу травматичної хвороби при гострій механічній травмі : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Плегуца Ігор Матвійович. - 2017РА431011
Романюк О. В. Оптимізація лікування порушень менструального циклу у пацієнток, що хворіють на туберкульоз легень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Романюк Оксана Віталіївна. - 2017РА430950
Самойленко В. А. Обґрунтування фотодинамічної терапії в комплексній профілактиці та лікуванні захворювань пародонта при застосуванні брекет-систем : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Самойленко Валерій Андрійович. - 2017РА431124
Семенда С. А. Очищение крови, сосудов, печени, суставов народными средствами / Светлана Семенда. - 2017ВА813179
Теленгатор О. Я. Симптоми та синдроми в неврології : [монографія] / О. Я. Теленгатор, Д. Т. Карабаєв, М. Ю. Гриджук. - 2017ВА813311
Фалюш О. А. Вплив наночастинок золота на органи статевої системи самців щурів і клітини та тканини андрогензалежного раку передміхурової залози : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.14 / Фалюш Оксана Анатоліївна. - 2017РА431130
Цимбалюк В. І. Шкали в нейрохірургії : навч. посіб. / В. І. Цимбалюк, Т. І. Петрів. - 2015ВА812908
Цьона А. Р. Особливості негативної симптоматики та нейрокогнітивного дефіциту у хворих на шизофренію в стадії ремісії (їх динаміка та корекція) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Цьона Андрій Романович. - 2017РА431004
Шепетько-Домбровський О. Г. Малоінвазивні технології в лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Шепетько-Домбровський Олексій Георгійович. - 2017РА430888
Шляхтич С. Л. Оптимізація лікування дифузного токсичного зоба на підставі клініко-імунологічних особливостей перебігу захворювання : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Шляхтич Сергій Леонович. - 2017РА430885
Шупа Л. З. Медичне страхування у системі забезпечення страхового захисту населення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шупа Леся Зіновіївна. - 2017РА430920
Ярош В. О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Ярош Віталіна Олександрівна. - 2017РА430988

  Періодичні видання:

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики - 2017 т. 10, № 2Ж69485/2017/10/2
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології - 2016, № 21Ж69917/2016/21