Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості : навч. посіб. для підгот. фахівців освіт. ступеня "магістр" у ВНЗ III-IV рівнів акредитації спец. 201 "Агрономія" освіт.-наук. програми "Агрохімія і ґрунтознавство" / Забалуєв В. О [та ін.] ; за ред. д-рів с.-г. наук, проф. В. О. Забалуєва та В. В. Дегтярьова. - 2017ВА813574
Популярні методи аналізу ґрунтів : [метод. рек.] / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - 2017ВА813427
Сучасні технології виробництва молока (особливості експлуатації, технологічні рішення, ескізні проекти) : [монографія] / [С. Ю. Рубан та ін.]. - 2017ВА813572
Василишин Р. Д. Ліси Українських Карпат: особливості росту, біологічна та енергетична продуктивність : монографія / Р. Д. Василишин ; за наук. ред. д-ра с.-г. наук, акад. Лісівн. акад. наук України, чл.-кор. НААН України, проф. Лакиди Петра Івановича. - 2016ВА812822
Василів А. П. Роль типів вищої нервової діяльності в обміні білків у організмі свиней : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 03.00.13 / Василів Андрій Петрович. - 2017РА431315
Вінніков А. І. Мікробні добрива та перспективи їх використання : монографія / А. І. Вінніков, К. В. Лаврентьєва, Н. В. Черевач. - 2016ВА812774
Вінніков А. І. Мікробні інсектициди у захисті рослин : монографія / А. І. Вінніков, О. А. Дрегваль, Н. В. Черевач. - 2016ВА812782
Єфіменко Т. С. Молекулярно-генетичні механізми стійкості до холодового стресу в геномно-заміщеної форми пшениці : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.15 / Єфіменко Тетяна Сергіївна. - 2017РА431207
Журенко В. В. Криптоспоридіоз великої рогатої худоби (поширення, діагностика та заходи боротьби) : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.11 / Журенко Віталій Васильович. - 2017РА431314
Зборівська О. В. Характеристики фотосинтетичного апарату посіву та продукційного процесу високоінтенсивних сортів пшениці озимої у зв'язку з їх врожайністю : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Зборівська Оксана Валеріївна. - 2017РА431349
Кінаш О. В. Асоційовані мікози птиці (Aspergillus, Mucoraceae) та розробка засобів боротьби з ними : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / Кінаш Оксана В'ячеславівна. - 2017РА431175
Козырь В. С. Летопись судьбы: события и факты. Монолог откровения / В. С. Козырь. - 2017ВА812778
Кривда М. І. Бактеріальні ускладнення в статевих шляхах кобил за латентного перебігу ринопневмонії : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / Кривда Марина Іванівна. - 2017РА431073
Куценко М. В. Теоретичні основи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні : монографія / [М. В. Куценко, Д. О. Тімченко]. - 2016ВА813435
Мандигра Ю. М. Санітарна оцінка застосування у тваринництві дезінфікуючих засобів на основі полігексаметиленгуанідину : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 16.00.06 / Мандигра Юлія Миколаївна. - 2017РА431163
Матусяк М. В. Лісівничо-екологічні особливості лісовідновних процесів і їх стимулювання в дібровах Поділля : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.03 / Матусяк Михайло Васильович. - 2017РА431181
Мирний О. М. Закономірності морфогенезу органів універсального кровотворення та імунного захисту в плодів свині свійської : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.02 / Мирний Олександр Миколайович. - 2017РА431164
Нікітіна О. В. Зміна калійного стану чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.04 / Нікітіна Ольга Володимирівна. - 2017РА431274
Ніколаєнко С. М. Професор Микола Кирилович Малюшицький (1872-1929 рр.) / С. М. Ніколаєнко, І. П. Григорюк, Є. М. Богач ; за ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН, заслуж. працівника освіти України С. М. Ніколаєнка. - 2017Р132507
Носко Б. С. Фосфор у ґрунтах і землеробстві України : [монографія] / Б. С. Носко. - 2017ВА813577
Панкєєв С. В. Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення та умов зволоження на Півдні України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Панкєєв Сергій Володимирович. - 2017РА431244
Рассадіна І. Ю. Оптимізація мінерального живлення рижію ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.04 / Рассадіна Ірина Юріївна. - 2017РА431273
Середняк Д. П. Екотоксикологічне обґрунтування захисту хлібних запасів від твердокрилих шкідників (Coleoptera) способом фумігації : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 16.00.10 / Середняк Денис Петрович. - 2017РА431355
Слобода П. М. Система удобрення топінамбура : [монографія] / Слобода П. М., Лопушняк В. І.. - 2017ВА813434
Фещук О. М. Срібляста парша картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах Полісся України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / Фещук Олександр Миколайович. - 2017РА431063
Чернецька С. Г. Кормова продуктивність травосуміші тритикале ярого з горошком посівним залежно від співвідношення компонентів, способу сівби та удобрення в умовах Лісостепу Правобережного : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.12 / Чернецька Світлана Григорівна. - 2017РА431266
Чинчик О. С. Обґрунтування науково-технологічних заходів покращення продуктивності зернобобових культур в умовах Лісостепу західного : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Чинчик Олександр Сергійович. - 2017РА431085
Шарипіна Я. Ю. Успадкування морфологічних, біохімічних та кількісних ознак соняшнику (Helianthus annuus L.) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.15 / Шарипіна Ярослава Юріївна. - 2017РА431165
Шуляк М. Л. Формування функціональної стабільності тракторів на транспортних роботах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.02 / Шуляк Михайло Леонідович. - 2017РА431304

  Періодичні видання:

Аграрна наука та харчові технології - 2017, № 4Ж74565/2017/4
Аграрний вісник Причорномор'я. Вип. 83: Ветеринарні науки / Редкол.: Л. О. Тарасенко (голов. ред.) [та ін.]. - 2017Ж69783/2017/83
Аграрний вісник Причорномор'я. Вип. 84-1: Сільськогосподарські науки / Редкол.: А. П. Катаєва (ред.) [та ін.]. - 2017Ж69783/2017/84-1
Захист і карантин рослин - 2016, № 62Ж29035/2016/62
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету Серія:  : Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація - 2017, № 30Ж70277/2017/30