Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції "Фізичні та комп'ютерні технології", 7-9 грудня 2016 року / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця [та ін.]. - 2016ВА812771
Драгієва Л. В. Педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього викладача технологій у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Драгієва Людмила Василівна. - 2017РА431070
Кондир А. І. Наноматеріалознавство і нанотехнології : навч. посіб. / А. І. Кондир. - 2016ВС62722
Слабко В. М. Теорія і методика формування проектно-технологічної культури майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Слабко Володимир Миколайович. - 2017РА431194

  Періодичні видання:

Вимірювальна техніка та метрологія - 2016, № 77Ж70321/2016/77
Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології - 2016, № 2Ж74421/2016/2
Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія:  : Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка - 2017, № 1Ж69802:І.К.Об.т./2017/1