Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Основи анатомії та фізіології людини" для студентів напряму підготовки "Радіоелектронні апарати" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132512
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Основи біофізики та біомеханіки людини" для студентів напряму підготовки "Радіоелектронні апарати" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132511
Булавін І. В. Особливості морфогенезу коренів Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. в культурі in vitro в умовах кліностатування : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Булавін Ілля Володимирович. - 2017РА431195
Буц М. А. Внесок академіка В. І. Скока в розвиток фізіології нервової системи в другій половині XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Буц Марина Анатоліївна. - 2017РА431325
Воронкова О. С. Практикум з молекулярної біології : навч. посіб. / О. С. Воронкова, А. І. Вінніков. - 2017ВА812779
Воронкова О. С. Формування біоплівки за умов дії екзогенних факторів : монографія / О. С. Воронкова, О. І. Сідашенко, А. І. Вінніков. - 2017ВА812781
Гапєєнко Д. Д. Особливості біологічних ефектів за умов поєднаного впливу іонізуючого випромінювання та іонів важких металів у клітинах in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Гапєєнко Дар'я Дмитрівна. - 2017РА431326
Дацків Л. В. Становлення та розвиток біотехнології рослин в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Дацків Людмила Вадимівна. - 2017РА431199
Джуртубаєв Ю. М. Макрозообентос придунайських озер в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Джуртубаєв Юрій Михайлович. - 2017РА431367
Загричук О. М. Отримання культури in vitro Deschampsia antarctica Desv. та її фізіолого-генетичне вивчення : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Загричук Оксана Михайлівна. - 2017РА431327
Коровіна Л. Д. Функціональний стан автономної нервової системи та церебральної гемодинаміки студентів при дії екзогенних чинників : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Коровіна Лідія Дмитрівна. - 2017РА431230
Красова О. О. Природна флора та рослинність схилів причорноморської частини басейну р. Інгулець : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Красова Ольга Олександрівна. - 2017РА431354
Панек Й. Вишнева гора на Волині : [дослідження] / Йозеф Панек ; пер. з пол. Ольги Кротік ; [наук. ред. та передм.: В. Володимирець. О. Сауш]. - 2017Р132537
Порохнява О. Л. Біоекологічні особливості Cladrastis kentukea (Dum.- Cours.) Rudd в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Порохнява Ольга Леонідівна. - 2017РА431292
Супрун А. Д. Квантовая теорія конформаційних збуджень білкових молекул : навч. посіб. / А. Д. Супрун. - 2005ВА702375
Шугуров О. О. Хронобіологія : навч. посіб. / О. О. Шугуров. - 2016ВА812780