Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття" (21-22 квітня 2017 року). Ч. 1. - 2017В356850/1
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття" (21-22 квітня 2017 року). Ч. 2. - 2017В356850/2
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття" (21-22 квітня 2017 року). Ч. 3. - 2017В356850/3
450 лет Апостолу Ивана Федорова : история ран. книгопечатания в России (памятники, источники, традиции изучения) : [сб. ст.] / [Э. И. Амерханова и др. ; сост. Д. Н. Рамазанова ; редкол.: А. Ю. Самарин и др.]. - 2016ВА815842
Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов. 2017 : материалы Междунар. науч. конф., Полоцк, 24-25 мая 2017 г. / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. [и др.]. - 2017ВА815841
Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті : програма III Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 29 верес. 2017 р, м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т журналістики, Укр. бібл. асоц.. - 2017Р133029
Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / НАН України [та ін.]. - 2017ВА815721
Виховні системи класу. Інноваційні моделі / [О. Буйневич та ін. ; упоряд. Н. Харченко]. - 2017ВА815831
Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - 2017ВС63100
Екологія дошкілля. Сталий розвиток : система роботи з дітьми дошк. віку : [посібник] / [Л. Атаманенко та ін. ; упоряд.: В. Семизорова, О. Духновська]. - 2017СО35430
Освітня хроніка на сторінках педагогічних видань 1917-1920 рр. (з фондів Педагогічного музею України) / Пед. музей України. - 2017ВА815718
Складання бібліографічного запису на книги та брошури для каталогів і картотек : метод. рек. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". - 2017ВА814981
Усі ГДР: Готові домашні роботи. 8 клас. Т. 2 / [Н. В. Кнорр та ін.]. - 2017В356836/2
Франциск Скорина - личность, деятельность, наследие, современные образы : материалы междунар. науч. семинара, Полоцк, 24 мая 2017 / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. [и др.]. - 2017ВА815840
Циркуляри по Київському навчальному округу у фондах Педагогічного музею України (1874 - 1917 рр.) : каталог-путівник / Нац. акад. пед. наук України, Пед. музей України. - 2016ВА815727
Человек эпохи Возрождения : к 500-летию изд. Библии Франциска Скорины : кат. выст. / [Е. А. Емельянова и др. ; рук. проекта Н. Ю. Самойленко]. - 2017ВС63115
Шлях до успіху Олександри Янкович : біобібліогр. покажч. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Наук. б-ка. - 2017ВА815794
Білоцерковець М. А. Формування теоретичних знань студентів аграрних спеціальностей у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Білоцерковець Марина Анатоліївна. - 2017РА432456
Быкова И. А. Успешные ступеньки. Тематическое оценивание. 2 класс : математика; рус. яз.; укр. мова; природоведение; літ. чит.; лит. чтение : по обновл. программе : [тетр.] / И. А. Быкова, Л. С. Мишина, Н. Н. Попова. - 2017ВА815839
Вей Чжеюань. Методичні рекомендації щодо впровадження технології міжкультурного виховання студентів засобами музики у позааудиторну роботу вищого навчального закладу / Вей Чжеюань. - 2017Р133030
Волкова К. С. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної діяльності в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Волкова Катерина Сергіївна. - 2017РА432455
Гребік О. В. Педагогічні умови профілактики травматизму студентів у процесі фізичного виховання : монографія / О. В. Гребік. - 2017ВА815881
Доўнар Л. І. Кніжная справа ў Мінску (канец XVIII - пачатак ХХ стагоддзя) / Ларыса Доўнар. - 2015ВС63116
Жученко Є. В. Виховання морально-естетичної культури у студентів технічних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Жученко Євген Володимирович. - 2017РА432471
Зернецька О. В. Глобальна комунікація : [монографія] / О. В. Зернецька. - 2017ВА815907
Лендюк Т. В. Знання-орієнтовані методи та інформаційна технологія для побудови системи комп'ютеризації освіти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лендюк Тарас Васильович. - 2017РА432460
Логвіненко А. Ю. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до формування толерантності в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Логвіненко Анастасія Юріївна. - 2017РА432451
Мар'їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі : монографія / О. Ю. Мар'їна. - 2017ВА815890
Пашкевич М. С. Наукові засади формування мережі опорних шкіл у регіонах України : монографія / М. С. Пашкевич, М. О. Харченко. - 2016ВА815101
Похілько О. В. Педагогічна діяльність та творча спадщина Юрія Петровича Ступака (1911-1979) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Похілько Олена Вікторівна. - 2017РА432457
Сайко Н. О. Соціальна реабілітація молодших підлітків у роботі соціального педагога загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / Наталія Сайко. - 2017ВА815091
Самарин А. Ю. О редких книгах и книжных памятниках / А. Ю. Самарин. - 2014АО274270
Тищенко В. О. Контроль тренувальної та змагальної діяльності команд високої кваліфікації з гандболу : монографія / Валерія Тищенко. - 2017ВА815100
Шиделко А. В. Профорієнтація і профвідбір: аксіологічні аспекти : навч. посіб. / А. В. Шиделко. - 2017ВА815871
Якименко С. І. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В. В. Рюміна в кінці XIX - на початку XX століття : монографія / С. І. Якименко, В. В. Паскаленко. - 2017ВА814985

  Періодичні видання:

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. 28 (38): Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього : спец. вип.. - 2017Ж72786:С.16/2017/28
Наукові праці Кам'янець-Подільського націонаьного університету імені Івана Огієнка. T. 16, Т.3: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів 14-15 березня 2017 : у 3-х т. Т.3. - 2017Ж68849/2017/16/3
Polish libraries - 2013, № 1Ж43907/2013/1
Актуальні питання культурології - 2016, № 16Ж73672/2016/16
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития - 2017, № 15Ж70678/2017/15
Збірник наукових праць Херсонського державного університету : Педагогічні науки - 2017, № 77; Т.1Ж69843:Пед./2017/77; Т.1
Збірник наукових праць Херсонського державного університету : Педагогічні науки - 2017, № 77; Т.2Ж69843:Пед./2017/77; Т.2
Інноватика у вихованні - 2017, № 6Ж74513/2017/6
Інформаційно-методичний збірник - 2017, № 10Ж70309/2017/10
Інформаційно-методичний збірник - 2017, № 9Ж70309/2017/9
Культурологічний альманах. Вип.[3]: Управління культурними проектами і креативна індустрія. - 2016Ж74556/2016/[3]
Міжнародний науковий вісник. Вип. 1-2(14-15): За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції "Університети інноваційного типу в контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти (м. Ужгород, 18 жовтня 2017 р.) : Спецвип.. - 2017Ж74080/2017/1-2
Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія:  : Педагогіка та психологія - 2017, № 2Ж25548:Пед., Психол./2017/2
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : Педагогічні науки - 2017, № 4Ж69786:Пед.н./2017/4
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи - 2015, № 2Ж73739/2015/2
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи - 2016, № 1Ж73739/2016/1
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови - 2017, № 12Ж74586/2017/12
Освітологія - 2017, № 6Ж74197/2017/6
Педагогічна освіта: теорія і практика - 2017, № 23(2); Ч. 2Ж73747/2017/23(2); Ч. 2
Педагогічна освіта: теорія і практика - 2017, № 23(2); Ч.!Ж73747/2017/23(2); Ч.!
Педагогічні науки - 2017, № 69Ж73735/2017/69
Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування - 2017, № 1Ж73602/2017/1
Українські культурологічні студії - 2017, № 1Ж74722/2017/1
Харківський архівіст - 2017, № 2015-2016Ж74006/2017/2015-2016