Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

12 неймовірних жінок про цінності, які творять людину : [збірник] / [авт.-упоряд. М. Савка]. - 2017ВА812770
Вища освіта та Європейський освітній простір : навч. посіб. / В. Крижко [та ін.]. - 2015ВС62721
Ельфи. Чарівні наліпки. - 2017Р132535
Завучу початкової школи : [зб. матеріалів] / [упоряд.: Л. В. Кравчук, С. В. Івашньова, О. А. Барбазюк]. - 2017СО35249
Засідання педради в ДНЗ : [посібник] / [О. Ляшенко та ін. ; упоряд. В. В. Семизорова]. - 2017СО35250
Інструментарій впливу засобів масової комунікації на аудиторію : колект. монографія викладачів каф. журналістики ДонНУ / [О. В. Тараненко та ін.]. - 2016ВА813422
ІТ-забезпечення діяльності інноваційного університету: досвід українського вишу : монографія / [А. В. Васильєв та ін.] ; за заг. ред. проф. А. В. Васильєва. - 2016ВА813570
Креативна педагогіка : 144 форми, прийоми і методи роботи для твор. навчання і виховання : [метод. посіб.] / [упоряд. Н. Харченко]. - 2017СО35251
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Основи науково-дослідної роботи" для студентів третього курсу напрямів підготовки 6.050801 - "Мікро- та наноелектроніка" 6.050802 - "Електронні пристрої та системи" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132489
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Основи науково-дослідної роботи" для студентів четвертого курсу напрямів підготовки 6.050801 - "Мікро- та наноелектроніка" 6.050802 - "Електронні пристрої та системи" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132490
Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни "Основи науково-дослідної роботи" для студентів напряму підготовки "Радіоелектронні апарати" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132491
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132492
Монстреси. Чарівні наліпки. - 2017Р132524
Науковедение и новые тенденции в развитии российской науки : [науч. докл.] / [Агамова Н. С. и др.] ; под ред. А. Г. Аллахвердяна, Н. Н. Семеновой, А. В. Юревича. - 2005ВА813554
Новопризначеному директору / [упоряд. О. Кондратенко]. - 2017ВА813660
Русалоньки. Чарівні наліпки. - 2017Р132534
Спеціальна освіта і соціальна робота: теорія і практика підготовки фахівця : монографія / [Березан В. І. та ін. ; за заг. ред. Пахомової Н. Г., Погребняка В. А.]. - 2017ВА813519
Стратегія розвитку науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського: 2017-2020 рр. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка. - 2017Р132543
Тьютор. Перші кроки : [посібник] / [упоряд. О. Кондратенко]. - 2017ВА813652
Андрущенко Н. В. Виховання здоров'язбережувальної поведінки старших дошкільників у взаємодії дошкільних навчальних закладів і сім'ї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Андрущенко Наталія Вікторівна. - 2017РА431255
Бикова І. А. Успішні сходинки. Тематичне оцінювання, 2 клас. За оновленою програмою : математика. Укр. мова. Природознавство. Літ. читання : [зошит] / І. А. Бикова. - 2017ВА813448
Бикова І. А. Успішні сходинки. Тематичне оцінювання, 4 клас. За оновленою програмою : математика. Укр. мова. Природознавство. Літ. читання : [зошит] / І. А. Бикова. - 2017ВА813447
Бикова О. О. Удосконалення підготовки до змагальної діяльності юних гандболістів 13-14 років за рахунок використання вправ складнокоординаційної спрямованості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Бикова Олена Олександрівна. - 2017РА431363
Боринець Н. І. Робоча книга вчителя. Технологія виготовлення виробів інтер'єрного призначення. 7-9 класи : [посіб. для вчителя труд. навчання] / [Н. І. Боринець, Л. М. Рак, І. Ю. Ходзицька ; упоряд.: Л. М. Рак, Н. І. Боринець]. - 2017СО35252
Бурдіна Е. О. Інфотейнмент як соціокомунікативне явище в сучасних українських інформаційно-публіцистичних телепроектах : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Бурдіна Елеонора Олегівна. - 2017РА431177
Гадьо Н. Р. Медіастратегії Католицької Церкви в інтернеті : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гадьо Наталія Романівна. - 2017РА431179
Золотарьова О. В. Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноосвітніх школах Ізраїлю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Золотарьова Оксана Вікторівна. - 2017РА431090
Іванова Т. І. Дислексія. Діагностика та корекційно-відновлювальна робота з дітьми / Тамара Іванова ; [упоряд. Т. Шаповал]. - 2017СО35253
Коваленко Ю. С. Феномен реальності в культурі постмодерну: парадокси дистанціювання : автореф. дис. ... канд. культурології (д-ра філософії) : 26.00.01 / Коваленко Юлія Сергіївна. - 2017РА431269
Косило М. Ю. Розвиток туристсько-краєзнавчої роботи у позашкільних навчальних закладах України (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Косило Михайло Юрійович. - 2017РА431346
Косило Х. М. Педагогічні ідеї та громадсько-освітня діяльність Григорія Врецьони : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Косило Христина Миронівна. - 2017РА431248
Кравченко В. М. Модернізація професійної підготовки викладачів школи в умовах магістратури: теорія і практика : монографія / В. М. Кравченко. - 2016ВА813524
Ляпунова В. А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів до формування толерантності дітей у дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.08 / Ляпунова Валентина Анатоліївна. - 2017РА431286
Лящук О. С. Профілактика шкідливих звичок в учнів 5-6 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Лящук Ольга Сергіївна. - 2017РА431242
Мельник А. Ю. Удосконалення змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів на основі комп'ютерної системи оцінки ефективності виконання подач : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Мельник Аліна Юріївна. - 2017РА431364
Москов В. А. Формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Москов Василь Анатолійович. - 2017РА431293
Очеретний В. О. Розвиток алгоритмічних умінь старшокласників засобами комп'ютерної графіки в умовах профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Очеретний Володимир Олександрович. - 2017РА431332
Павлюк Г. С. Формування гуманної спрямованості молодших школярів в умовах малокомплектної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Павлюк Галина Сергіївна. - 2017РА431324
Сивохоп Я. М. Формування здорового способу життя учнів 6-9 класів у процесі спортивно-краєзнавчої роботи в позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Сивохоп Ярослав Михайлович. - 2017РА431243
Сокол, Мар'яна Олегівна Система педагогічних понять: закономірності розвитку. Ч. 1.. - 2016В356742/1
Тимчук Л. І. Теоретико-методичні засади проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Тимчук Лариса Іванівна. - 2017РА431285
Торбунова Н. В. Освітня діяльність та педагогічні погляди Адольфа Райхвайна (1898 - 1944) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Торбунова Надія Віталіївна. - 2017РА431231
Хабінець І. Б. Перший розряд за 300 днів : метод. посіб. шахіста-початківця : за методикою тренера, майстра спорту Івана Хабінця / Іван Хабінець. - 2017СО35247
Хазім Тоні Удосконалення системи підготовки спортсменів на основі підвищення рівня організаційно-управлінської підготовленості майбутніх тренерів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Хазім Тоні. - 2017РА431277
Харченко Н. В. Квести для управлінців / Наталія Харченко. - 2017СО35248
Хіля А. В. Виховання у дітей з функціональними обмеженнями ціннісного ставлення до життя засобами арт-терапії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Хіля Анна Вікторівна. - 2017РА431162
Шелестова Л. В. Дидактичні засади формування картини світу у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Шелестова Людмила Володимирівна. - 2017РА431333
Ястребов М. М. Використання ВЕБ-орієнтованих технологій у здоров'язбережувальному навчанні учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Ястребов Микола Миколайович. - 2017РА431316

  Періодичні видання:

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 46: Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології. - 2017Ж70113/2017/46
Advanced education - 2017, № 7Ж74419/2017/7
Juvenia studia - 2017, № 7Ж74213/2017/7
Polish libraries - 2013, № 1Ж43907/2013/1
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія : Соціально-педагогічна - 2017, № 28Ж68849:соц.-пед./2017/28
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія : Соціально-педагогічна - 2017, № 29Ж68849:соц.-пед./2017/29
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України : Професійна педагогіка - 2016, № 12Ж74078/2016/12
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Серія:  : Педагогіка і психологія - 2017, № 49Ж69898:Пед.Псих./2017/49
Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського - 2017, № за 2017Ж74307/2017/2017
Теорія та методика навчання та виховання - 2017, № 41Ж69620/2017/41
Термінологія документознавства та суміжних галузей знань - 2017, № 10Ж73414/2017/10
Фізична культура, спорт та здоров'я нації - 2017, № 3Ж73033/2017/3